SF-Caravan Turku ry

Suomen vanhin karavaanariyhdistys

Talousohjesääntö

SF-Cravan Turku ry
Linnankatu 49A
20100 Turku
ALUKSI
SF-Caravan Turku ry:n toimintaa ohjaa Yhdistyksen säännöt sekä Yhdistyksen
sääntömääräinen vuosikokous. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat myös Yhdistyslaki sekä
Talousohjesääntö.

1. SF-Caravan ry:n kokonaistalous
Talous koostuu kaikista niistä tuloista, joita yhdistys toiminnastaan saa. Tulot muodostuvat
jäsenmaksuista, kausi- ja aluemaksuista, sähkömaksuista, treffi- ja tapahtumamaksuista,
kioskimyynnistä, jäsenlehden mainostuloista, arpajaisista, vuokraustoiminnasta,
myyjäisistä ja varainkeruusta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä kiinteistöjä, irtaimistoa ja maa-alueita.
Yhdistys maksaa toiminnan ylläpitämisestä myös kuluja. Kaikki tämä edellä kuvattu,
yhdistyksen nimissä tehty taloudellinen toiminta, on yhdistyksen kokonaistaloutta.

2. Vastuu yhdistyksen taloudenhoidosta
Yhdistyksen taloudenhoidosta, valvonnasta, järjestämisestä sekä sen hoitamisesta vastaa
yhdistyksen hallitus. Apunaan taloudenhoitaja sekä ne toimikunnat ja hallituksen jäsenet,
joidenka vastuulle taloudenhoito on kulloinkin annettu. Hallituksen puheenjohtajan,
taloudenhoitajan ja hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta
aina ja hyvin ajan tasalla.

Taloudenhoitajan tehtävänä on yhdistyksen maksuliikenteen hoito, kuten hyväksyttyjen
ostolaskujen maksaminen ajallaan, tulojen laskuttaminen, pankki- ja kassatapahtumien
seuranta. Taloudenhoitaja tekee tarvittavat tiliöintimerkinnät ja toimittaa
kirjanpitoaineiston kirjanpitotoimistolle kuukausittain tai sovitun aikataulun mukaan.

Taloudenhoitaja raportoi kuukausittain hallitukselle yhdistyksen taloudellisen tilan,
maksuvalmiuden, ostovelat ja myyntisaatavat (tuloslaskelma vs. budjetti, erääntyneet
maksut ja saatavat) ja talousarvion toteutumisen sekä muut viranomaisvelvoitteet.
Taloudenhoitaja toimii myös taloustoimikunnan sihteerinä.
Taloudenhoitaja valmistelee yhdessä taloustoimikunnan ja hallituksen kanssa talousarvion
ja vastaa yhteydenpidosta kirjanpitotoimistoon.

Talouden suunnittelussa hallituksen apuna on taloustoimikunta.

Hallitus huolehtii siitä, että taloudenhoitajalle ja taloudenhoitoon muodostetaan varamies-
järjestelmä.


3. Sisäinen tarkastus
Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja valvonnasta sekä sen
uskottavasta järjestämisestä ja hoitamisesta. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi
tositetarkastajaa. Tositetarkastajat tarkastavat, että meno ja tulo on kohdistunut
yhdistyksen toimintaan ja, että tosite on KPL:n (kirjanpitolaki) mukainen ja että meno- tai tuloselvitys on ymmärrettävä, asiallinen ja yhdistyksen toimintaan kuuluva.

5. Taloustoimikunta
Hallituksen alaisuudessa toimii taloustoimikunta, jossa jäseninä ovat yhdistyksen
taloudenhoitaja, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen toiminnassa
ansioituneita muita jäseniä. Jäsenten määrä on vähintään kolme (3), mutta enintään
seitsemän (7) henkilöä. Taloustoimikunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Taloustoimikunnan tehtävänä on avustaa hallitusta yhdistyksen talouden kokonaisval-
taisesta suunnittelusta ja olla hallituksen ja taloudenhoitajan apuna kaikissa talouteen
liittyvissä kysymyksissä ja siten luoda pohjaa yhdistyksen suunnitelmallisen
taloudenhoidon kehittämiselle ja jatkuvuudelle. Taloustoimikunnan tavoitteena on
suunnitella ja valmistella sekä kehittää taloutta koskevia asioita ja etsiä uusia
varainhankintamuotoja hallituksen ja yhdistyksen käyttöön ja käytännöiksi.
Taloustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnan sihteerinä toimii
taloudenhoitaja, joka laatii pöytäkirjan kokouksista. Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa
kokouksessa. Pöytäkirja toimitetaan hallitukselle tiedoksi.
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun toimikunnan kokous päätetään
edellisessä kokouksessa tai milloin yhdistyksen hallitus antaa erillisen tehtävän toimikun-
nalle.

RAHATALOUS
6. Varojen käyttö
Yhdistyksen varojen käyttö perustuu vuosittain hyväksyttyyn talousarvioon ja toiminta-
suunnitelmaan. Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen varojen käytöstä hyväksytyn ja
meneillään oleva toimintavuoden budjetin rajoissa. Varojen käytössä hallituksen on huomi-
oitava taloudellinen tilanne sekä kassavarojen riittävyys, myös pidemmällä aikaperspek-
tiivillä. Kaikista suuremmista investoineista ja hankinnoista, on hallituksen tehtävä erillinen
hankintapäätös yhdistyksen sääntöjen, osto- ja hankintasopimuksen ohjeitten mukaisesti,
joka sitoo hankinnat annettuihin raameihin. Hankintapäätökset on aina kirjattava
hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen toimikuntien on annettava hallitukselle toimintakautensa alussa
toimintasuunnitelma ja vuosibudjetti. Budjettiluvut kirjataan yhdistyksen vuosibudjettiin ja
hyväksytään hallituksessa esitettäväksi ja yhdistyksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
Toimikuntien tulee laatia toimikautensa lopussa myös toimintakertomus, joka liitetään
yhdistyksen toimintakertomukseen.
Kun kyseessä on tapahtuma, joko toimintasuunnitelmaan liittyvä tai sitten erillinen, tulee
siitä laatia budjetti sekä tapahtuman toteuttamissuunnitelma. Tapahtuman jälkeen on siitä
laadittava raportti sekä tehtävä tapahtumatilinpäätös ja toimintakertomus. Hankinnoille
valitaan vastuuhenkilöt ja rahalliset raja-arvot.

7. Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitus oikeudet
Yhdistyksen rahavarojen käyttöön on oikeus taloudenhoitajalla sekä puheenjohtajalla tai
niillä henkilöillä, joille hallitus on sen erikseen myöntänyt.
Nimenkirjoitus oikeus on säännöissä määrätyillä henkilöillä ja sääntöjen määräämällä
tavalla.

Yhdistyksellä on pankkikortti ja se on puheenjohtajan käytössä.

8. Laskujen hyväksyminen ja maksuunpano
Laskut kiertävät sähköisen laskutusjärjestelmän kautta. Yhdistyksen alueilla on käytössä
kassajärjestelmät, jotka liitetään toimimaan em. laskutusjärjestelmän kanssa.

Laskun hyväksyjän on varmistuttava siitä, että lasku on asianmukaisesti tarkistettu ja että maksu
on yhdistyksen toimintaan kuuluva ja sopimuksen mukainen ja maksukelpoinen.
Sähköisessä laskutusjärjestelmässä on ominaisuus laskujen tarkastukseen, hyväksyntään
sekä maksamiseen. Maksun suorittaa taloudenhoitaja. Laskun tarkistavat se tai ne henkilöt,
jotka ovat palvelun/tuotteen tilanneet tai hankkineet. Mikäli lasku poikkeaa tilauksesta eikä
ole maksuunpano kelpoinen, on laskun tarkastajan tehtävä siitä reklamaatio välittömästi
tavaran/palvelun tuottajalle ja vaadittava laskuun korjausta.

Laskun hyväksyy puheenjohtaja. Itseään koskevat laskut ja muut vastuuvelvoitteet
hyväksyy aina joku muu, kuin itse henkilö, esim. varapuheenjohtaja.

9. Maksujen vastaanottaminen ja laskujen lähettäminen
Yhdistykselle tulevat ja lähtevät maksut ohjataan ensisijaisesti käytössä olevaan sähköiseen
laskutus-/maksujärjestelmään.

10. Kulukorvaukset
Yhdistyksen toiminnasta ja siitä syntyvät kulukorvaukset maksetaan yhdistyksen
pankkitilien kautta. Yhdistyksen vuosikokouksen päättämät kuukausittain maksettavat
kiinteät kulukorvaukset määrätyille henkilöille, maksetaan neljännesvuosittain erillistä
kulukorvauslaskua vastaan. Mikäli kulukorvaus poikkeaa em. kiinteästä kulukorvauksesta,
tulee sellaisesta kuluerästä hakea hallitukselta erillinen maksupäätös, ennen tapahtumaa.

11. Kirjanpitomateriaalin säilyttäminen
Tositteet, kuitit, kassa- ja maksupääteraportit, tiliotteet, tilinpäätökset, tulee koota
tilikausittain ja ne tulee säilyttää voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sähköisessä
järjestelmässä. Sidottu tilinpäätösmateriaali säilytetään yhdistyksen toimistossa.

12. Käteisvarat
Yhdistyksen rahaliikenne hoidetaan ensisijaisesti yhdistyksen pankkitilien kautta ja
yksittäisissä asiakasmaksuissa siirrytään pankkikorttimaksuun kassajärjestelmän kautta.
Tulotapahtumista tulee antaa asiakkaalle kuitti, josta selviää mihin maksu kohdistuu ja
sisältääkö suoritus arvonlisäveroa ja mikä on arvonlisäveron määrä.

SIJOITUKSET JA ARVOPAPERIT
13. Sijoituksista päättäminen
Yhdistys voi sääntöjensä mukaan omistaa osakkeita, kiinteistöjä, irtaimistoa, maa-alueita,
muita arvopapereita tai muita sijoituksia. Yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävät
taloudelliset hankinnat tai luovutukset päättää yhdistyksen vuosikokous siten, kuin on
sääntöjen 8§/4 kohdassa määrätty. Taloudenhoitaja seuraa yhdistyksen sijoituksia ja
raportoi niistä hallitusta.
KIRJANPITO
14. Kirjanpidon järjestäminen
Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on hoidettu kirjanpitolain ja -asetuksen
edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen kirjanpito hankitaan ulkopuoliselta
kirjanpitotoimistolta, jolla on riittävä kokemus yhdistyksen kirjanpidon hoidosta.
Hankinnasta päättää yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistyksellä on käytössä sähköinen
laskutusohjelma osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn sekä siihen yhteensopiva
kassajärjestelmä.

15. Kirjanpito- ja tilijärjestelmä
Tilijärjestelmä perustuu yhdistykselle laadittuun yksilöityyn tilikarttaan. Tilikartta ja
talousarvion menokohdat sovitetaan yhdenmukaisiksi, jotta ne noudattavat talousarvion numeroituja tapahtumia ja kustannuspaikkanumerointia.

Kirjanpitoon tulee merkitä kaikki yhdistyksen menot ja tulot, rahoitustapahtumat
sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät.

16. Tositteiden kirjaukset
Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen. Menotositteesta on
selvittävä vastaanottaja ja käyttötarkoitus ja tulotositteesta on selvittävä luovutettu
suorite. Tositteiden pitää olla KPL säännösten mukaiset, kuten kohdassa 3. todetaan.

TILINPÄÄTÖS
17. Tilinpäätöksen laatiminen ja tilintarkastuslausunto
Hallituksen vastuulla on tilinpäätöksen laatiminen siten kuin yhdistyslaki ja yhdistyksen
säännöt siitä määrää. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksestä
lausunnon antavat valitut tilintarkastajat. Yhdistys voi valita myös toiminnantarkastajan.

18. Tilinpäätöksen hyväksyminen
Yhdistyksen vuosikokous käsittelee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kuulee
tilintarkastajien lausunnon. Yhdistyksen kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää myös
vastuu- ja tilivapauden myöntämisestä edellisen tilikauden vastuuhenkilöille.

TILINTARKASTUS
19. Tilintarkastajat
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.
Tilintarkastajien pitää olla esteettömiä ja pätevöityneitä tehtäväänsä, kuten KHT tai HTM
tai auktorisoitu tilintarkastusyhteisö.

20. Tilintarkastuksen aineisto
Hallitus avustaa tilintarkastajia työssään ja siksi hallituksen tulee luovuttaa pyydettäessä
kaikki tarkastuksessa tarvittava kirjanpitoaineisto tarkastajille.

21. Tilintarkastajien tehtävä
Tilintarkastajien tulee suorittaa tarkastus, tilintarkastuksesta annetun lain ja asetuksen
mukaisesti.

22. Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastajien tulee antaa tekemästään tarkastuksesta kirjallinen lausunto.
Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomio yhdistyksen toiminnallisen ja taloudellisen
toiminnan kokonaisuuteen.

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
23. Lisäykset ja muutokset
Lisäykset ja muutokset tähän talousohjesääntöön tehdään kirjallisena ja muutokset
hyväksyy yhdistyksen vuosikokous.
24. Hyväksyminen ja voimaantulo
Talousohjesääntö astuu voimaan heti, kun yhdistyksen kokous on sen hyväksynyt.

Hyväksytty Taloustoimikunnan kokouksessa 29.7.2021

Hyväksytty Yhdistyksen hallituksen kokouksessa 3.8.2021

Hyväksytty Yhdistyksen kokouksessa 27.9.2021

Yhteystiedot

SF-Caravan Turku ry
Linnankatu 49 A, 20100 Turku
Puh. 02 2308 623
Y-Tunnus: 0834970-9
crossmenu