SF-Cravan Turku ry
Linnankatu 49A
20100 Turku 

TALOUSOHJESÄÄNTÖ


ALUKSI
SF-Caravan Turku ry:n toimintaa ohjaa Yhdistyksen säännöt sekä Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat myös Yhdistyslaki sekä Talousohjesääntö.

1.      SF-Caravan ry:n kokonaistalous

          Talous koostuu kaikista niistä tuloista, joita yhdistys toiminnastaan saa. Tulot muodostuvat jäsenmaksuista, kausi- ja aluemaksuista, sähkömaksuista, treffi- ja tapahtumamaksuista, kioskimyynnistä, jäsenlehden mainostuloista, arpajaisista, vuokraustoiminnasta, myyjäisistä ja varainkeruusta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

          Yhdistys omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä kiinteistöjä, irtaimistoa ja maa-alueita. Yhdistys maksaa toiminnan ylläpitämisestä myös kuluja. Kaikki tämä edellä kuvattu, yhdistyksen nimissä tehty taloudellinen toiminta, on yhdistyksen kokonaistaloutta. 

2.       Vastuu yhdistyksen taloudenhoidosta

          Yhdistyksen taloudenhoidosta, valvonnasta, järjestämisestä sekä sen hoitamisesta vastaa yhdistyksen hallitus. Apunaan taloudenhoitaja sekä ne toimikunnat ja hallituksen jäsenet, joidenka vastuulle taloudenhoito on kulloinkin annettu. Hallituksen puheenjohtajan, taloudenhoitajan ja hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta aina ja hyvin ajan tasalla.

          Taloudenhoitajan tehtävänä on yhdistyksen maksuliikenteen hoito, kuten hyväksyttyjen ostolaskujen maksaminen ajallaan, tulojen laskuttaminen, pankki- ja kassatapahtumien seuranta. Taloudenhoitaja tekee tarvittavat tiliöintimerkinnät ja toimittaa kirjanpitoaineiston kirjanpitotoimistolle kuukausittain tai sovitun aikataulun mukaan.

          Taloudenhoitaja raportoi kuukausittain hallitukselle yhdistyksen taloudellisen tilan, maksuvalmiuden, ostovelat ja myyntisaatavat (tuloslaskelma vs. budjetti, erääntyneet maksut ja saatavat) ja talousarvion toteutumisen sekä muut viranomaisvelvoitteet.  Taloudenhoitaja toimii myös taloustoimikunnan sihteerinä.

Taloudenhoitaja valmistelee yhdessä taloustoimikunnan ja hallituksen kanssa talousarvion ja vastaa yhteydenpidosta kirjanpitotoimistoon. 

Talouden suunnittelussa hallituksen apuna on taloustoimikunta.

Hallitus huolehtii siitä, että taloudenhoitajalle ja taloudenhoitoon muodostetaan varamies-järjestelmä.

3.       Sisäinen tarkastus

          Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja valvonnasta sekä sen uskottavasta järjestämisestä ja hoitamisesta. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi tositetarkastajaa. Tositetarkastajat tarkastavat, että meno ja tulo on kohdistunut yhdistyksen toimintaan ja, että tosite on KPL:n (kirjanpitolaki) mukainen ja että meno- tai tuloselvitys on ymmärrettävä, asiallinen ja yhdistyksen toimintaan kuuluva.

5.       Taloustoimikunta

          Hallituksen alaisuudessa toimii taloustoimikunta, jossa jäseninä ovat yhdistyksen taloudenhoitaja, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen toiminnassa ansioituneita muita jäseniä. Jäsenten määrä on vähintään kolme (3), mutta enintään seitsemän (7) henkilöä. Taloustoimikunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. 

            Taloustoimikunnan tehtävänä on avustaa hallitusta yhdistyksen talouden kokonaisval-taisesta suunnittelusta ja olla hallituksen ja taloudenhoitajan apuna kaikissa talouteen liittyvissä kysymyksissä ja siten luoda pohjaa yhdistyksen suunnitelmallisen taloudenhoidon kehittämiselle ja jatkuvuudelle.   Taloustoimikunnan tavoitteena on suunnitella ja valmistella sekä kehittää taloutta koskevia asioita ja etsiä uusia varainhankintamuotoja hallituksen ja yhdistyksen käyttöön ja käytännöiksi.

                Taloustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnan sihteerinä toimii

                taloudenhoitaja, joka laatii pöytäkirjan kokouksista. Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa

                kokouksessa. Pöytäkirja toimitetaan hallitukselle tiedoksi.

                Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun toimikunnan kokous päätetään

                edellisessä kokouksessa tai milloin yhdistyksen hallitus antaa erillisen tehtävän toimikun-

                nalle.

RAHATALOUS

6.       Varojen käyttö

          Yhdistyksen varojen käyttö perustuu vuosittain hyväksyttyyn talousarvioon ja toiminta-suunnitelmaan. Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen varojen käytöstä hyväksytyn ja meneillään oleva toimintavuoden budjetin rajoissa. Varojen käytössä hallituksen on huomi-oitava taloudellinen tilanne sekä kassavarojen riittävyys, myös pidemmällä aikaperspek-tiivillä. Kaikista suuremmista investoineista ja hankinnoista, on hallituksen tehtävä erillinen hankintapäätös yhdistyksen sääntöjen, osto- ja hankintasopimuksen ohjeitten mukaisesti, joka sitoo hankinnat annettuihin raameihin. Hankintapäätökset on aina kirjattava hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

          Yhdistyksen toimikuntien on annettava hallitukselle toimintakautensa alussa toimintasuunnitelma ja vuosibudjetti. Budjettiluvut kirjataan yhdistyksen vuosibudjettiin ja hyväksytään hallituksessa esitettäväksi ja yhdistyksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee laatia toimikautensa lopussa myös toimintakertomus, joka liitetään yhdistyksen toimintakertomukseen.

          Kun kyseessä on tapahtuma, joko toimintasuunnitelmaan liittyvä tai sitten erillinen, tulee siitä laatia budjetti sekä tapahtuman toteuttamissuunnitelma. Tapahtuman jälkeen on siitä laadittava raportti sekä tehtävä tapahtumatilinpäätös ja toimintakertomus. Hankinnoille valitaan vastuuhenkilöt ja rahalliset raja-arvot.

7.       Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitus oikeudet

          Yhdistyksen rahavarojen käyttöön on oikeus taloudenhoitajalla sekä puheenjohtajalla tai niillä henkilöillä, joille hallitus on sen erikseen myöntänyt.

          Nimenkirjoitus oikeus on säännöissä määrätyillä henkilöillä ja sääntöjen määräämällä tavalla.

          Yhdistyksellä on pankkikortti ja se on puheenjohtajan käytössä.

8.       Laskujen hyväksyminen ja maksuunpano    

          Laskut kiertävät sähköisen laskutusjärjestelmän kautta. Yhdistyksen alueilla on käytössä kassajärjestelmät, jotka liitetään toimimaan em. laskutusjärjestelmän kanssa. Laskun hyväksyjän on varmistuttava siitä, että lasku on asianmukaisesti tarkistettu ja että maksu on yhdistyksen toimintaan kuuluva ja sopimuksen mukainen ja maksukelpoinen.

          Sähköisessä laskutusjärjestelmässä on ominaisuus laskujen tarkastukseen, hyväksyntään sekä maksamiseen. Maksun suorittaa taloudenhoitaja. Laskun tarkistavat se tai ne henkilöt, jotka ovat palvelun/tuotteen tilanneet tai hankkineet. Mikäli lasku poikkeaa tilauksesta eikä ole maksuunpano kelpoinen, on laskun tarkastajan tehtävä siitä reklamaatio välittömästi tavaran/palvelun tuottajalle ja vaadittava laskuun korjausta.

          Laskun hyväksyy puheenjohtaja. Itseään koskevat laskut ja muut vastuuvelvoitteet hyväksyy aina joku muu, kuin itse henkilö, esim. varapuheenjohtaja.    

9.       Maksujen vastaanottaminen ja laskujen lähettäminen

          Yhdistykselle tulevat ja lähtevät maksut ohjataan ensisijaisesti käytössä olevaan sähköiseen laskutus-/maksujärjestelmään.

10.     Kulukorvaukset

          Yhdistyksen toiminnasta ja siitä syntyvät kulukorvaukset maksetaan yhdistyksen pankkitilien kautta. Yhdistyksen vuosikokouksen päättämät kuukausittain maksettavat kiinteät kulukorvaukset määrätyille henkilöille, maksetaan neljännesvuosittain erillistä kulukorvauslaskua vastaan. Mikäli kulukorvaus poikkeaa em. kiinteästä kulukorvauksesta, tulee sellaisesta kuluerästä hakea hallitukselta erillinen maksupäätös, ennen tapahtumaa.

11.     Kirjanpitomateriaalin säilyttäminen

          Tositteet, kuitit, kassa- ja maksupääteraportit, tiliotteet, tilinpäätökset, tulee koota tilikausittain ja ne tulee säilyttää voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sähköisessä järjestelmässä. Sidottu tilinpäätösmateriaali säilytetään yhdistyksen toimistossa.

12.     Käteisvarat

          Yhdistyksen rahaliikenne hoidetaan ensisijaisesti yhdistyksen pankkitilien kautta ja yksittäisissä asiakasmaksuissa siirrytään pankkikorttimaksuun kassajärjestelmän kautta. Tulotapahtumista tulee antaa asiakkaalle kuitti, josta selviää mihin maksu kohdistuu ja sisältääkö suoritus arvonlisäveroa ja mikä on arvonlisäveron määrä.

SIJOITUKSET JA ARVOPAPERIT

13.     Sijoituksista päättäminen     

          Yhdistys voi sääntöjensä mukaan omistaa osakkeita, kiinteistöjä, irtaimistoa, maa-alueita, muita arvopapereita tai muita sijoituksia. Yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävät taloudelliset hankinnat tai luovutukset päättää yhdistyksen vuosikokous siten, kuin on sääntöjen 8§/4 kohdassa määrätty. Taloudenhoitaja seuraa yhdistyksen sijoituksia ja raportoi niistä hallitusta.

KIRJANPITO

14.     Kirjanpidon järjestäminen

          Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on hoidettu kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen kirjanpito hankitaan ulkopuoliselta kirjanpitotoimistolta, jolla on riittävä kokemus yhdistyksen kirjanpidon hoidosta.  Hankinnasta päättää yhdistyksen hallitus.  Lisäksi yhdistyksellä on käytössä sähköinen laskutusohjelma osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn sekä siihen yhteensopiva kassajärjestelmä.

15.     Kirjanpito- ja tilijärjestelmä

          Tilijärjestelmä perustuu yhdistykselle laadittuun yksilöityyn tilikarttaan. Tilikartta ja talousarvion menokohdat sovitetaan yhdenmukaisiksi, jotta ne noudattavat talousarvion numeroituja tapahtumia ja kustannuspaikkanumerointia.

          Kirjanpitoon tulee merkitä kaikki yhdistyksen menot ja tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. 

16.     Tositteiden kirjaukset

          Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen. Menotositteesta on selvittävä vastaanottaja ja käyttötarkoitus ja tulotositteesta on selvittävä luovutettu suorite. Tositteiden pitää olla KPL säännösten mukaiset, kuten kohdassa 3. todetaan.

TILINPÄÄTÖS

17.     Tilinpäätöksen laatiminen ja tilintarkastuslausunto

          Hallituksen vastuulla on tilinpäätöksen laatiminen siten kuin yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt siitä määrää. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksestä lausunnon antavat valitut tilintarkastajat. Yhdistys voi valita myös toiminnantarkastajan.

18.     Tilinpäätöksen hyväksyminen

          Yhdistyksen vuosikokous käsittelee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kuulee tilintarkastajien lausunnon. Yhdistyksen kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää myös vastuu- ja tilivapauden myöntämisestä edellisen tilikauden vastuuhenkilöille.

TILINTARKASTUS

19.     Tilintarkastajat

          Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja. Tilintarkastajien pitää olla esteettömiä ja pätevöityneitä tehtäväänsä, kuten KHT tai HTM tai auktorisoitu tilintarkastusyhteisö.

20.     Tilintarkastuksen aineisto

          Hallitus avustaa tilintarkastajia työssään ja siksi hallituksen tulee luovuttaa pyydettäessä kaikki tarkastuksessa tarvittava kirjanpitoaineisto tarkastajille.

21.     Tilintarkastajien tehtävä

          Tilintarkastajien tulee suorittaa tarkastus, tilintarkastuksesta annetun lain ja asetuksen mukaisesti.

22.     Tilintarkastuskertomus

          Tilintarkastajien tulee antaa tekemästään tarkastuksesta kirjallinen lausunto. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomio yhdistyksen toiminnallisen ja taloudellisen toiminnan kokonaisuuteen.

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

23.     Lisäykset ja muutokset

          Lisäykset ja muutokset tähän talousohjesääntöön tehdään kirjallisena ja muutokset hyväksyy yhdistyksen vuosikokous.

24.     Hyväksyminen ja voimaantulo

          Talousohjesääntö astuu voimaan heti, kun yhdistyksen kokous on sen hyväksynyt.               

Hyväksytty Taloustoimikunnan kokouksessa 29.7.2021

Hyväksytty Yhdistyksen hallituksen kokouksessa 3.8.2021

Hyväksytty Yhdistyksen kokouksessa ____/___2021