SF-Caravan Turku ry

Suomen vanhin karavaanariyhdistys

Yhdistyksen säännöt

SF-CARAVAN TURKU RY

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Turku ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Turku.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä
nimitystä liitto.
Jäsenyhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-
Caravan”.
Mikäli jäsenyhdistys eroaa tai se erotetaan liiton jäsenyydestä, sen oikeus yhdistelmän ”SF-
Caravan” käyttämiseen nimessään päättyy. Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys ei saa myöskään
käyttää nimessään tai toiminnassaan muutakaan ilmaisua, tunnusta tai merkkiä tms., joka viittaa
järjestösuhteeseen liiton kanssa.
Jäsenyhdistyksen on muutettava nimensä ja rekisteröitävä se yhdistysrekisteriin kolmen
kuukauden kuluessa eron tai erottamisen tultua lainvoimaiseksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen
käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys
edistää jäsentensä yhteistoimintaa eri tavoin, oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta
leirintämatkailuun.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaa-
via tilaisuuksia jäsenilleen,
– järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa,
– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa,
– vaikuttaa toimialueellaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseen ja parantamiseen ja
niiden edistämiseen,
– tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksente-
kijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin.
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa saatuaan:
– järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä,
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta,
– harjoittaa vuokraustoimintaa.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, kunnia- ja yhteisöjäseniä.
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle.
Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ilmoittaa haluavansa liittyä
yhdistykseen ja suorittaa voimassa olevan jäsenmaksun.

Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen
jäsenen kanssa, ja joka suorittaa päätetyn jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioitu-
neen henkilön.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö
tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja myötävaikuttaa
sen toimintaan ja suorittaa päätetyn jäsen- tai muun vastaavan maksun.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § KURINPITOTOIMET
Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:
– erottaminen jäsenyydestä,
– määräaikainen erottaminen jäsenyydestä,
– rahasakko,
– julkinen varoitus,
– varoitus,
– huomautus,
– jäsenpalveluiden epääminen, kuten oikeus kausipaikan vuokraamiseen.
Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus. Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä.
Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut
taloudellista vahinkoa yhdistykselle. Rahasakon käyttäminen ei poista yhdistyksen oikeutta periä
lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus jäseneltä.

6 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja näissä säännöissä määrätyillä perusteilla.
Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla:
1. Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta eikä ole huomautuksen saatuaan suorittanut
sitä asetetussa määräajassa.
2. Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa. Tämä koskee myös niitä velvoitteita, jotka
liittyvät jäsenen ja yhdistyksen väliseen matkailuvaunun ja/tai –auton kausipaikan
vuokrasopimukseen, tai että jäsen on muutoin rikkonut vuokrasopimuksen määräyksiä.
3. Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle.
4. Jäsen on toiminnallaan halventanut yhdistyksen ja/tai SF-Caravan ry:n (=liiton) toimintaa
ja arvostusta.
5. Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, jotka yhdistys on asettanut tai antanut tai
jotka liittyvät kausipaikan vuokrasopimukseen.

7 § EROTTAMISMENETTELY
Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on
mainittava erottamisen syy ja päätös on perusteltava niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen
johtanut toiminta ja menettely.
Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, paitsi milloin
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi erottamispää-
töksessä asetetussa määräajassa.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden
kuluessa erääntymisestä.
Erottamismenettelyssä saadaan käyttää niitä yhteistietoja, jotka jäsenestä on kirjattu yhdistyksen
jäsenrekisteriin. Muistutukset ja varoitukset saadaan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Vuosikokouksen
kutsuu koolle hallitus.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella yhdistyksen
toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä,
kirjeessä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään kymmenen (10) päivää
ennen kokousta.
Kokouskutsussa on erikseen mainittava, jos yhdistys aikoo ostaa, taikka myydä, taikka kiinnittää
kiinteistöjä, taikka jos kyseessä on yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun
omaisuuden ostaminen taikka luovuttaminen.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen
kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa.

Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla
osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat
asiat:
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
3. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä.

4. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten
sijaan.
5. Valitaan tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
8. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym.
korvauksista.
9. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin.

10. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle
niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi
ennen kokousta. Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.

9 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu
puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään viisi (5) ja enintään
kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Lisäksi valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan kaksi (2) varajäsentä (ensimmäinen ja toinen varajäsen).
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain vuorollaan puolet.
Varajäsenillä on oikeus osallistua kokoukseen ilman äänivaltaa. Varajäsenestä tulee
äänivaltainen varajäsen, jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan hallituksen kokoukseen
tai eroaa kesken kauden. Varajäsen toimii äänivaltaisena varajäsenenä siihen asti, kunnes
seuraavan vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen valitsema hallitus aloittaa työskentelynsä.
Eronneen jäsenen tilalle valitun toimikausi kestää siihen asti, kun eronneen jäsenen toimikausi
olisi kestänyt.
Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättyessä ja päättyy
kaksivuotisen toimikauden päättävän vuosikokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti,
mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi
katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä, joihin hallitus vahvistaa vetäjän ja jäsenet, antaa
aikataulun, tavoitteet ja tehtävät, vastaa toimikunnan, jaoston ja työryhmän resursseista.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa, taikka kaksi (2) henkilöä,
jotka hallitus tehtävään nimeää.

11 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi kirjanpitolain
mukaan.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja. Tilintarkastajien
pitää olla esteettömiä ja pätevöityneitä tehtäväänsä, kuten KHT tai HTM tai auktorisoitu
tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on valintaa seuraava yhdistyksen tilikausi.
Tilintarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto sekä annettava yhdistyksen
kokoukselle tarkastuksesta kirjallinen tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomus on toimitet-
tava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen yhdistyksen
vuosikokousta.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta
on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus
muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjen muuttaminen edellyttää lisäksi
liiton hallituksen suostumuksen.

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on tehtävä kokouksessa, jossa
päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Viimeisessä kokouksessa on tarvittaessa päätettävä yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävien
varojen luovuttamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäävät varat luovutetaan liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin
yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaisesti, mitä yhdistyk-
sen viimeisessä kokouksessa on päätetty.

Säännöt ennakkotarkastettu 19.10.2020
Patentti- ja rekisterihallitus
Diaarinumero: 2020/527652Y

Hyväksytty 3.8.2021 hallituksen kokouksessa

Hyväksytty___/___2021 Yhdistyksen kokouksessa

Yhteystiedot

SF-Caravan Turku ry
Linnankatu 49 A, 20100 Turku
Puh. 02 2308 623
Y-Tunnus: 0834970-9
crossmenu